من افشین زارعی، تحصیلکرده رشته نمایش گرایش کارگردانی و بازیگری، تقریب به 26 ساله که در این هنر مشغول به کار هستم!