نمایش 1

مدیریت هنری-1
دسامبر 8, 2020
 

بازی در نمايش “ ايران”به کارگردانی“ شکرخدا گودرزی”؛ تهران٬ تئاترشهر٬ تالار قشقايی؛ ۱۳۷۳ | بازی در نمايش“ سرود بال سروش”به کارگردانی“ شکرخدا گودرزی”٬تهران٬ تئاترشهر٬ تالار اصلی؛ 1375 |بازی در نمايش“ کيست اين پنهان مرا”به کارگردانی“ شکرخدا گودرزی”؛تهران٬ تئاترشهر٬ تالارچهارسو ؛ ۱۳۷۵ | بازی در نمايش“ شبی در طهران”به کارگردانی“ گلاب آدينه”تهران٬ تئاترشهر٬ تالار اصلی؛ 1377 |بازی در نمايش“ فرود سياوشان”به کارگردانی“ مريم معترف”٬تئاترشهر٬ تالار سايه؛ 1378