مدیریت هنری-2

کارگردانی-5
دسامبر 8, 2020
مدیریت هنری-1
دسامبر 8, 2020
 

روابط عمومی جشنواره های سازمان فرهنگی وهنری شهرداری تهران| مدیر تجهیز و تکمیل فنی هشتاد سالن نمایش سازمان فرهنگی و شهرداری تهران| کارشناس مسئول برنامه ریزی معاونت هنری|معاون پردیس تئاتر تهران در بدو افتتاح و راه اندازی| رئیس واحد طراحی و تولید برنامه های هنری مهاونت هنری سازمان فرهنگی و شهرداری تهران