کارگردانی-5

بازیگری-4
دسامبر 8, 2020
مدیریت هنری-2
دسامبر 8, 2020
 

نمایش " شهسوار و شاهزاده" اثر زورایر خالاپیان به کارگردانی مریم معترف 1392 تالار مولوی | نمایش " دیوار چین" اثر ماکس فریش به کارگردانی مریم معترف، 1392 تالار مولوی| نمایش " معرکه در معرکه " نوشته داوود میرباقری به کارگردانی حسن میرباقری،1377| بازی در نمایش " عدالتخانه " به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ ، تماشاخانه ایرانشهر| بازی در نمايش“ استخوانهای طلايی”به کارگردانی“ شکرخدا گودرزی”؛ تهران٬ تئاترشهر٬ تالار شماره2؛ 1384