بازیگری-2

کارگردانی-1
دسامبر 8, 2020
کارگردانی-2
دسامبر 8, 2020
 

بازی در نمايش“ سوگ و مضحکه يادگار زريران”به کارگردانی“ شکرخدا گودرزی”؛ تهران٬ تئاترشهر٬ تالارچهارسو ؛ ۱۳۷۸ | بازی در نمايش“ غول زنگی قلعه سنگباران”به کارگردانی“ شکرخدا گودرزی”؛ تهران٬ تئاترشهر٬ تالار نو؛ 1382| بازی در نمايش“ اطلسی نور بر شندره شهرزاد قصه ساز”به کارگردانی“ شکرخدا گودرزی”؛ تهران٬ تئاترشهر٬ تالار قشقايی؛ 1382| بازی در نمايش“ استخوانهای طلايی”به کارگردانی“ شکرخدا گودرزی”؛ تهران٬ تئاترشهر٬ تالار شماره2؛ 1384